print
Podmínky hry platné od 24.4.2004


1. Předmětem soutěže je volba neužitečnějšího hráče libovolného hokejového reprezentačního teamu při jednotlivých zápasech, které se budou konat v rámci Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 (dále jen „MS 2004“) v Praze a Ostravě (dále jen „Soutěž“). Hlasování v rámci Soutěže bude probíhat prostřednictvím SMS zpráv zasílaných účastníky soutěže.

 

2. Soutěž probíhá na území České republiky.

 

3. Soutěž probíhá od 24.4.2004 do 9.5.2004 včetně.

 

4. Pořadatelem soutěže je Český svaz ledního hokeje, se sídlem na adrese T-Mobile Arena, Za Elektrárnou 419, 170 00 Praha 7.

 

5. Účastnit této soutěže se může každý, kdo zašle svůj hlas ve formě SMS zprávy v předepsaném tvaru na níže uvedené číslo aplikace. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli Soutěže, jakož i jejich rodinní příslušníci.

 

6. Do soutěže se lze zapojit zasláním krátké textové zprávy (SMS) s klíčovým slovem HLAS, kódem hokejového reprezentačního teamu, jehož je vybraný hráč členem, a číslem dresu vybraného hráče, a to na číslo aplikace 900 22 15. Hlasování je nutné provést následujícím způsobem:

   - Účastník Soutěže zašle SMS zprávu ze svého mobilního telefonu na výše uvedené číslo aplikace. SMS zpráva musí obsahovat klíčové slovo, kód příslušného hokejového reprezentačního teamu a číslo dresu vybraného hráče.

   - Text SMS zprávy musí začínat slovem HLAS, za mezerou obsahovat kód příslušného hokejového reprezentačního teamu (dle seznamu kódů teamů) a za další mezerou pak číslo dresu vybraného hráče

   - SMS zprávu je možné zaslat pouze od okamžiku zahájení hokejového utkání v rámci MS 2004, ve kterém vybraný hráč nastoupí za hokejový reprezentační team, jehož je členem, až do okamžiku jeho skončení. Za skončení hokejového utkání se pro potřeby této soutěže rozumí konec utkání v řádné hrací době po uplynutí 6é minut, v případě prodloužení z důvodu nerozhodném výsledku po základní hrací době se koncem utkání rozumí buď uplynutí celé doby prodloužení nebo skončení zápasu po vstřelené brance v prodloužení před vypršením jeho řádné doby, v případě volných nájezdů z důvodu nerozhodného výsledku po prodloužení se za konec utkání považuje okamžik, kdy vstřelení branky jedním z týmů určí určen s konečnou platností

 

Jakékoliv odlišnosti v obsahu nebo způsobu odeslání SMS zprávy od výše popsaného způsobu hlasování mohou mít vliv na automatické vyhodnocení a nemohou být proto akceptovány do Soutěže. SMS zpráva nesplňující výše popsané podmínky může být označena za neplatnou.

Počet SMS zpráv zaslaný jedním účastníkem není omezen.

 

7. Hlasy zaslané formou SMS se započítávají do vyhodnocení pouze jestliže budou doručeny na číslo aplikace v období od začátku konkrétního utkání do je ukončení jak je popsáno výše. U každé přijaté SMS zprávy bude kromě čísla dresu vybraného hráče a příslušného hokejového reprezentačního teamu pořízen záznam následujících informací: mobilní telefonní číslo účastníka Soutěže, datum a přesný čas přijetí SMS zprávy herní aplikací pořadatele, jehož prostřednictvím se soutěž vyhodnotí a určí se výherci soutěže. 

 

Záznam uvedených údajů bude rozhodující pro určení výherců cen z řad účastníků Soutěže. Nárko na výhru budou mít pouze ti účastníci Soutěže, kteří budou hlasovat v době od zahájení příslušného hokejového utkání v rámci MS 2004 do jeho skončení, jak je popsáno výše. Hlasování mimo tuto dobu je možné, avšak bez nároku na výhru. Hlasy zaslané mimo dobu konání hokejového utkání, jak je popsáno výše, však budou započítány do hlasování o nejužitečnějšího hráče MS 2004.

 

8. Cena jedné SMS zprávy je účtovaná sazbou, která je 15,- Kč včetně DPH za každou SMS zprávu zaslanou účastníkem Soutěže.

 

9. Přihlášením se do ankety vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly této Soutěže. Ceny není možné vymáhat právní cestou.

 

10. Účastník souhlasí s tím, že mu pořadatel může zaslat bezplatnou informační SMS zprávu tematicky se týkající české hokejové reprezentace či Mistrovství světa v ledním hokeji. A to v počtu 4, po dobu maximálně jednoho roku od zaslání soutěžní SMS zprávy účastníkem Soutěže do systému.

 

11. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a/nebo jiných komunikačních zařízení, poštovní služby ani jiných osob. Pořadatel neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.

 

12. Poskytnutí osobních dat účastníků Soutěže třetím osobám je podmíněno jejich výslovným souhlasem. Účastníci Soutěže souhlasí s uvedením svého jména a příjmení a místa bydliště v rámci vyhlášení výsledků Soutěže na výše uvedených internetových stránkách a na internetových stránkách společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o.. Účastí v Soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a s tím, že pořadatel je oprávněn zpracovat osobní data pro marketingové účely, a to až do výslovného odvolání souhlasu účastníkem nebo do uplynutí doby 10 let. Účastí v anketě každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

 

13. Toto jsou jediná závazná pravidla Soutěže.

 

14. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže, soutěž odložit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových oficiálních stránkách mistrovství světa www.mshokej2004.cz

[ Zpět ]